Ansible技术介绍

1 Ansible

Ansible是开源的配置工具。该工具使用SSH协议与网络设备建立连接,实现对网络设备的集中配置管理。

任何一台安装了Ansible软件的服务器都可以作为管理端,被管理设备上无需安装Agent软件。Ansible的原理机制为:

·              管理端上编辑配置文件。

·              管理端和被管理设备建立SSH连接。

·              管理端给单个或多个被管理设备下发命令。

·              被管理设备自动执行下发的命令

H3C设备作为被管理设备,支持Ansible配置方式。

 

附件下载

联系我们