H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W100

本手册适用于如下交换机产品及版本:

S6520X-HI[EI][SI]&S6520-SI&S5560X-HI&S5000-EI&MS4600系列(Release 6308及以上版本)

S5560X-EI系列&S5500V2-EI系列&MS4520V2-30FRelease 6308及以上版本)

S5130S-EI[HI]系列Release 6308及以上版本)

S5120V2-LI系列Release 6308P01及以上版本)

WAS6000系列Release 6308P01及以上版本)

MS4300V2 & MS4320 & MS4320V2系列Release 6308P01及以上版本)

WS5810-WiNet & WS5820-WiNet & WS5850-WiNet系列Release 6308P01及以上版本)

E500C & E500D系列Release 6309P01及以上版本)

S5560S-EI & S3100V3-EI[SI]系列Release 6309P01及以上版本)

E128C & E152C交换机Release 6310及以上版本)

S5560S-SI & S5500V3-SI系列Release 6310及以上版本)

MS4200 & MS4520V2系列(除MS4520V2-30FRelease 6310及以上版本)

S5110V2 & S5110V2-SI & S5130S-SI[LI] & S5120V2-SI & S5000V3-EI & S5000E-X系列Release 6310及以上版本)

 

请下载整本手册附件到本地阅读,或点击左侧链接阅读单独的章节内容。

联系我们