H3C S7500X-G系列交换机 单板与光模块适配关系表-6W103

手册下载

H3C S7500X-G系列交换机

单板与光模块适配关系表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。


本系列产品支持多种光模块或线缆,不同接口支持的光模块或线缆类型不同,具体请参见下表。

更多光模块或线缆属性信息,请参见H3C光模块手册》

单板名称

端口

支持的光模块

适配版本及说明

LSCM1MPUS06A0

1

SFP-GE-LH100-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1310

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1310-D

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH80-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH80-SM1550-D

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-A

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-BIDI

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-D

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1490-BIDI

R7723P01

SFP-GE-SX-MM850-A

R7723P01

SFP-GE-SX-MM850-D

R7723P01

LSCM1QGS8CSSE0

1~4,9~12,5~8

LSWM1QSTK0

R7723P01

LSWM1QSTK1

R7723P01

LSWM1QSTK2

R7723P01

QSFP-40G-BIDI-SR-MM850

R7723P01

QSFP-40G-CSR4-MM850

R7723P01

QSFP-40G-D-AOC-10M

R7723P01

QSFP-40G-D-AOC-20M

R7723P01

QSFP-40G-D-AOC-7M

R7723P01

QSFP-40G-ER4-WDM1300

R7723P01

QSFP-40G-LR4L-WDM1300

R7723P01

QSFP-40G-LR4-WDM1300

R7723P01

5~8

QSFP-100G-LR4-WDM1300

R7723P01

QSFP-100G-SR4-MM850

R7723P01

LSCM1SUP03A0

1

SFP-GE-LH100-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1310

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1310-D

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH80-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH80-SM1550-D

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-A

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-BIDI

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-D

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1490-BIDI

R7723P01

SFP-GE-SX-MM850-A

R7723P01

SFP-GE-SX-MM850-D

R7723P01

LSCM1TGS48SE0

1~48

CAB-0.5M-SFP+

R7723P01

CAB-1M-SFP+

R7723P01

CAB-3M-SFP+

R7723P01

LSTM1STK

R7723P01

LSWM1STK

R7723P01

LSWM2STK

R7723P01

LSWM3STK

R7723P01

SFP-GE-LH100-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1310

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1310-D

R7723P01

SFP-GE-LH40-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH80-SM1550

R7723P01

SFP-GE-LH80-SM1550-D

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-A

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-BIDI

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1310-D

R7723P01

SFP-GE-LX-SM1490-BIDI

R7723P01

SFP-GE-SX-MM850-A

R7723P01

SFP-GE-SX-MM850-D

R7723P01

SFP-GE-T

R7734

SFP-GE-T-D

R7734

SFP-XG-LH40-SM1550

R7723P01

SFP-XG-LH40-SM1550-D

R7723P01

SFP-XG-LH80-SM1550

R7723P01

SFP-XG-LH80-SM1550-D

R7723P01

SFP-XG-LX-SM1310

R7723P01

SFP-XG-LX-SM1310-D

R7723P01

SFP-XG-LX-SM1310-E

R7723P01

SFP-XG-SX-MM850-A

R7723P01

SFP-XG-SX-MM850-D

R7723P01

SFP-XG-SX-MM850-E

R7723P01

SFP-XG-SX-MM850-F1

R7723P01

 

联系我们